در این صفحه می توانید با مشخص کردن هدف ورزشی خود (کاهش وزن و حجم) یا (افزایش وزن و حجم) و همچنین با در نظر گرفتن ساعت تمرینتان (صبح) ، (ظهر) ، (عصر) و (شب) برنامه خود را انتخاب و دانلود نمایید.

برنامه تمرینی بانوان با هدف کاهش وزن و چربی سوزی

اگر به دنبال برنامه تمرینی کاهش وزن هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند کاهش وزن خود، برنامه غذایی کاهش وزن بانوان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

کاهش وزن و حجم

برنامه تمرینی بانوان با هدف افزایش حجم و وزن

اگر به دنبال برنامه تمرینی افزایش حجم و وزن هستید میتوانید براساس زمان تمرین خود یکی از برنامه های رایگان زیر را دانلود نمایید. همچنین میتوانید برای بالا بردن روند افزایش حجم و وزن خود، برنامه غذایی افزایش حجم و وزن بانوان را نیز دانلود و طی یک ماه اجرا نمایید. رعایت این دو برنامه در کنار هم می تواند شما را زودتر به هدف ورزشیتان نزدیک کند.

افزایش وزن و حجم

فهرست