100.000 تومان
30 روزه
 • برنامه تمرینی
 • برنامه هوازی
 • پرسش و پاسخ نامحدود از طریق تیکت
 • ارسال عکس نحوه اجرای حرکات تمرینی
 • توضیحات کلی رژیم غذایی
 • یک چکاپ ویدوئی (واتساپ) در هفته چهارم
100.000 تومان
30 روزه
 • برنامه غذایی
 • برنامه مکمل غذایی
 • پرسش و پاسخ نامحدود از طریق تیکت
 • ارسال PDF تهیه وعده های غذایی
 • چکاپ ویدئویی (واتساپ) در هفته چهارم
150.000 تومان
30 روزه
 • برنامه تمرینی
 • برنامه هوازی
 • برنامه غذایی
 • برنامه مکمل غذایی
 • پرسش و پاسخ نامحدود از طریق تیکت
 • ارسال عکس نحوه اجرای حرکات تمرینی
 • برنامه تمرینی برای گرم کردن و سرد کردن
 • چکاپ ویدئویی (واتساپ) در هفته چهارم
250.000 تومان
30 روزه
 • برنامه تمرینی
 • برنامه هوازی
 • برنامه غذایی
 • برنامه مکمل غذایی
 • پرسش و پاسخ نامحدود از طریق تیکت
 • ارسال عکس نحوه اجرای حرکات تمرینی
 • حرکات جایگزین
 • برنامه تمرینی برای گرم کردن و سرد کردن
 • چکاپ ویدئویی (واتساپ) در هفته دوم و چهارم
600.000 تومان
30 روزه
 • برنامه تمرینی
 • برنامه هوازی
 • برنامه غذایی
 • برنامه مکمل غذایی
 • پرسش و پاسخ نامحدود از طریق تیکت
 • ارسال عکس نحوه اجرای حرکات تمرینی
 • حرکات جایگزین
 • برنامه تمرینی برای گرم کردن و سرد کردن
 • برنامه تمرینی حرکات اصلاحی
 • چکاپ ویدئویی در هر هفته (واتساپ)
3.500.000 تومان
30 روزه
 • برنامه تمرینی
 • برنامه هوازی
 • برنامه غذایی
 • برنامه مکمل غذایی
 • پرسش و پاسخ نامحدود از طریق تیکت
 • ارسال عکس نحوه اجرای حرکات تمرینی
 • حرکات جایگزین
 • برنامه تمرینی برای گرم کردن و سرد کردن
 • برنامه تمرینی حرکات اصلاحی
 • ارتباط مستقیم با مربی بدون محدودیت
 • چکاپ ویدئویی در هر هفته (واتساپ)
 • ارسال ویدئو در حین تمرین از طرف شاگرد و اصلاح فرم او
 • اعزام مربی به محل تمرین شاگرد برای یک جلسه